Pendicitrawarga's Blog
Blog Es Campur

Carpon: The Geng’S from Cigempor

Ku Fendy Sy. Citrawarga

URANG Kampung Cigempor, Desa Cigempar, Kacamatan Cigempur, keur harengheng. Anu jadi sabab, di eta lembur teh cenah geus ngadeg geng sapedah. Mun di kota mah meureun geng motor tea.
Pantes rek kitu ge,  kangaranan geng tea pikasieuneun. Purah hahaok bari mabok, boa jeung ngabekok. Tato mulas awak, buuk dicet, calana dicowak. Leuwihna, nyiksa jelema nu teu tuah teu dosa, jeung papada geng silikakalakeun. Tong boro aki-aki, pulisi ge dilekik! Maung ge sigana dilawan nu keur hees mah!
Salaku papayung agung lembur, RW Otong kacida ngagebegna narima laporan majah di lingkunganana ngadeg geng.
“Nu bener ieu teh Sip?” RW Otong nalengteng Hansip Abas nu harita ngahaja disaur rek ngayakinkeun bener henteuna di Cigempor aya geng.
“Tong disebatkeun hansip tauladan jika maparin informasi ka atasan berita dusta mah!” tembal Hansip Abas dina basa gado-gado.
“Enya, mana buktina, saha pamingpinna, kade bisi ukur isu!” RW Otong can yakin sok bisi Hansip Abas salah ngadeteksi kaayaan masarakat.
“Na ari Pa RW mani teu percantenan. Yeuh datana aya di abdi! Ieu teh dumasar tina laporan masarakat katut para RT!” ceuk Hansip Abas bari ngareret ka RT Oji nu harita milu ngaluuhan panyaur RW. Solongkrong Hansip Abas mikeun data jalma-jalma nu kabaud  geng.
Gasik map ditampanan. Barang nempo berendelan ngaran-ngaran geng sapedah, RW Otong molohok mata simeuteun. Gogodegna ge teu sirikna ngolecer, can unggeuk-unggeukan.
Teu rek kitu kumaha, tuda nu jadi pingpinan Geng’S teh taya lian ti Onyon Suronyon, tokoh nonoman di eta lembur. Ari anggotana estu enyaan matak gogodeg. Geura we aya Neng Eha, budak geulis bentang Cigempor. Ceu Atit, najan randa, tapi aktivis posyandu. Bu Emay deuih nu rajin ngariung jeung ibu-ibu PKK, nya kitu deui Guru Rasta jeung Aki Naem ge pipilueun ngageng. Ditambahan ku Haji Rosid bet karooh ngiluan.
“Bener-bener ngerakeun!” ceuk RW Otong. Habek map dibeubeutkeun kana meja. “Lain antepeun ieu mah!” Pokna deui, teuing ka saha.
“Nyanggakeun sadaya-daya,” Hansip Abas ngupahan.
“Lain nyanggakeun-nyanggakeun! Buru teang Si Onyon Suronyon sina ka dieu! Jeung Mang Oji ngarah puguh!” RW Otong harita keneh mere intruksi ka Hansip Abas jeung RT Oji, Katua RT 01, da di dinya Onyon Suronyon dumukna teh, malah base camp Geng’S ge nya di imah Onyon pisan.
“Siap!” tembal Hansip Abas jeung RT Oji. Gejlig indit ninggalkeun RW Otong nu angger baketut. Meureun ngarasa era jeung asa kawenehan di lemburna aya bancang pakewuh nu matak ngageunjleungkeun. Kumaha keh mun katohyan wartawan, meureun manehna kudu tanggung jawab. Leuheung basa mun nu ditipikeun teh kaayaan daerah nu alus moal matak wirang, ari ieu aya Geng’S?
Ras deui kana laporan Hansip Abas pajah teh ciri-ciri balad Geng’S teh telenges kabina-bina, matak muringkak bulu punduk. Eta lebah nyiksa sasaranana sok nepi ka pejet, boh digaplok ku dampal leungeun boh dileyek suku. Geus puguh nu make pakarang mah. Nya ari lebah make sapedah mah teu matak muringkak bulu punduk da satarikna ge lumpat sapedah moal cara motor nu kajaba sok dipake babalapan di jalan umum teh oge kenalpotna ngahaja sina gagauran matak racleng tai ceuli.
“Ku aya-aya wae atuh nya? Cik atuh ari urang lembur mah ulah nyiar-nyiar picacapekeun, der lauk buruk milu mijah. Geus puguh urang kota diririweuh ku geng motor nepi ka jelema teu tuah teu dosa ditandasa, ari jelema purah nyangsara rahayat siga koreuptor, bangsat, garong, jambret, diarantep ku geng motor teh. Padahal, lamun geng motor teh nandasa jelema kaceuceub rahayat siga koreuptor, bangsat, rampog, jeung jalma jahat sejenna mah, pasti dideudeul, boa-boa dijadikeun pahlawan!” RW Otong ngocoblak sorangan dina hatena.
Nu matak, manehna boga kacindekan, Geng’S Cigempor nu dipingpin ku Onyon Suronyon rek diperenan, sukur-sukur langsung saladar tur babalik pikir. Dina henteuna tur anggota Geng’S ngalawan, manehna moal ngejat satunjang beas ge. Paduli teuing paeh ngababatang, batan rahayat nu dipingpinna sapopoena kaancam Geng’S mah.
Nu didago-dago  teu burung ngurunyung. Onyon sabalad-balad modonghol bari mawa pasemon bear marahmay. Estu jajauheun ti beubeungeutan geng. Sabalikna RW Otong katempo geuneuk maleukmeuk, badis geng motor dicoo gado budak satepak.
“Assalaamu’alaikum, damang Pa RW?” Solongkrong Onyon, dedengkot Geng’S teh, munjungan.
“Lam, geur!” tembal RW Otong singget. Maksudna mah waalaikum salam, cageur.
Sanggeus pahuleng-huleng heula sakeudeung, RW Otong laju papariksa tur ngadadarkeun naon rupa hal sakumaha nu dilaporkeun ku Hansip Abas tea.
“Bener eta teh?” tanya RW Otong, panonna nanceb kana beungeut Onyon nu angger marahmay.
“Leres Pa RW, rumaos sim kuring tos ngabentuk beungkeutan nu katelah Geng’S Cigempor.”
“Naon eta teh hartina?”
“Cik uningakeun Ki!” ceuk Onyon ka Ki Naem.
“Sumuhun Geng’S teh wancahan tina Guam Enteng Numpes Geugeuleuh!”
“Ari curek jeung S-na?”
“Sumun S-na mah Sapedah, ari curekna mah ah gagayaan we ngindung ka usum mibapa ka jaman,” ceuk Ki Naem deui.
“Naha teu geng motor atawa geng mobil atawa kapal udara sakalian?” RW sindir sampir.
“Malapah gedang nun, kapayun mah tangtos kana kitu. Maksad teh muhun upami urang dieu tos beunghar garaduh motor, mobil, atawa kapal udara nya tangtos bade ngadamel geng eta kandaraan. Pan ayeuna mah nembe kabedag sapedah, nya sapedah we, leres ari motor mung lima ratus rebu tea mah DP-na, tapi pan ka dituna mah kedah dicicil, tah lebah nyicilna nu pikageuleuheun teh!” ceuk Ki Naem satuluyna.
“Ari maksudana nanaonan atuh Nyon?” Pa RW merong deui Onyon.
“Sumuhun simkuring saparakanca teh bade numpes sagala rupi geugeuleuh!”
“Cenah sok nandasa korban nepi ka pejet? Apan eta teh sidik pagawean kriminil anu teu dibenerkeun ku hukum, boh nagara boh agama. Ku kituna, ayeuna keneh kelompok Geng’S nu dipingpin ku ilaing kudu dibubarkeun. Lamun henteu, dewek rek lapor ka lurah, camat, bupati, jeung ka aparat hukum. Sabab, sidik geus ngabarubahkeun masarakat!”
“Ke Pa RW ulah gurung gusuh!” Haji Rosid maju ka hareup.
“Tos lah Pa Haji ulah pipilueun. Jeung teu ngarti kuring mah ku naon Pa Haji kagoda geng-gengan na teu isin ku kopeah bodas?”
“His, nanaon teh. Dangukeun heula geura. Enya ari kecap geng tea mah goreng, tapi pan geng di dieu mah sakumaha kauninga mangrupi beungkeutan masarakat Cigempor keur numpes sarupaning geugeuleuh!”
“Kaasup maehan nepi ka pejet?”
“Leres pisan, nu mawi simkuring mah kataji pisan ku tarekah Cep Onyon nu gaduh gawe rancage ieu. Buktina, seueur nu ngarojong. Janten teu pisan-pisan ngabarubahkeun masarakat, nanging sawangsulna ngabungahkeun sabab di lembur urang teh seueur geugeuleuh anu perelu ditumpes ku Geng’S. Buktosna, simkuring, Ki Naem, Pa Guru Rasta, Bu Emay, Atit, malah Neng Eha ge ngiringan. Tos kantenan para nonoman mah. Mung Pa RW sareng stap we nu teu acan gabung teh, katinggaleun jaman!” ceuk Haji Rosid panjang lebar.
“Ke lanan kudu geng-gengan mah, hayang dikorankeun, ditipikeun? Amit-amit” RW Otong jejebris.
“Saena mah ngiringan Pa RW supados langkung kiat ieu beungkeutan teh ari aya pangagung mah!” Guru Rasta giliran ngalelemu hate RW.
“Muhun, ibu ge resep da,” ditema ku Bu Emay.
“Daerah urang dijamin aman,” ceuk Guru Rasta deui.
“Tatanen ge bakal mucekil, patani baleunghar,” ditema Ki Naem.
Pada nengtog omongan kitu mah RW Otong kalah jadi panasaran. Naon hubunganana geng jeung tatanen mucekil katut daerah aman? Nu sidik mah geng teh pikasieuneun jeung pikaceuceubeun nu kudu ditumpes tepi ka akar-akarna. Antukna, nu tadi-tadi rek ngahukuman bari jeung siap bitotamana pisan, RW Otong kalah nanggap para anggota Geng’S.
“Cik bejerbeaskeun naon saenyana nu dipilampah ku di dinya teh?” tanya Pa RW bari rada heuras keneh.
“Sok Pa Haji uningakeun!” ceuk Onyon.
“Simkuring mah geuleuh pisan ka beurit da puguh sok ngaruksak. Nya target kelompok simkuring mah ngabasmi beurit. Tapi sageuleuh-geuleuhna beurit, teu leuwih geuleuh batan rentenir. Ku kituna, sajabina ngabasmi hama beurit teh sim kuring saparakanca dipapancenan merangan rentenir ku cara nginjeumkeun duit ka singsaha wae nu perelu kalayan teu make renten!” tembal Haji Rosid. RW unggeuk-unggeukan, nya kitu deui Hansip Abas jeung RT Oji.
“Ari aki mah geuleuh pisan ka wereng. Mangga we emut, hanas ngandelkeun hasil tatanen, ari lagu panen koredas ku jurig wereng. Nya target kelompok aki mah ngabasmi wereng. Tapi, aya nu leuwih ngagalaksak batan wereng, nyaeta tukang ijon nu sok meres patani. Enak ajah ngawur-gawur duit memeh panen, ari geus panen harega pare ngagejret bari jeung ngajual teu meunang ka batur da geus diduitan, sedengkeun beubeulieun angger apung-apungan! Teu rido aki mah, taktage geuleuh pisan ka tukang ngijon atah adol teh!” Ki Naem enyaan napsu.
“Ari simkuring mah geuleuh pisan ka murid baong, maksad teh enya geuleuh ka ahlakna nu goreng, sok ngalawan ka guru, ka kolot, estuning taya bemakrama, padahal diatik mah kurang kumaha. Nya, kelompok sim kuring mah taya deui pacen teh iwal ti merenan geugeuleuh nu nerap ka barudak. Tapi aya nu panggeuleuh-geuleuhna, nyaeta ka barudak nu ilubiung kana geng motor. Saenyana, kleub motor mah teu nanaon alus we boga beungkeutan, tapi lamun eta beungkeutan dipake kasempetan keur gawe kriminil, ieu nu bahaya teh! Nu mawi, simkuring kagero keur…..”
“Maehan geng motor nepi ka pejet?” Pa RW megat kalimah.
“His, sanes. Burung palung bodo gelo ge eta teh budak urang, teu hade diperenan. Anggur atik sing bener ku sarerea, ulah ngandelkeun pulisi jeung guru, kolot-kolotna ge wajib nalingakeun!” tembal Guru Rasta.
“Ih, naha geuning AD/ART Geng’S teh kieu?” gerencem hate RW Otong beuki heran jeung panasaran, hanas geus suudon. Antukna manehna mimiti nyay-nyayan kana karep Geng’S nu ningan lain sageng-gengna.
“Ke, ari Ibu Emay geuleuh ka saha?” Pa RW mencrong Bu Emay.
“Nu sidik mah lain geuleuh ka abdi nya?” Hansip Abas gancang nambalang. Rumasa sok rada sura-seuri cunihin.
“Kahijina mah geuleuh ka di dinya.” Kituna teh bari ngareret ku juru socana nu cureuleuk ka Hansip Abas. Puguh we hansip kapupul bayu.
“Ibu mah geuleuh pisan ku oray. Iyyy…luar-leor bari letah ulal-elel jeung peurahna matih pikasieuneun. Nu matak Ibu mah mun nempo oray teh geus moal asa-asa rek dipeupeuh nepi ka pejet, geuleuh tuda. Najan kitu, sageuleuh-geuleuhna ka oray, aya deui nu leuwih pikageuleuheun teh nyaeta bapa budak da eta sok miyuni oray, luar-leor neangan nu herang-herang. Rosiko dapur ngurangan dipake mahugi,” ceuk Bu Emay teu didingding kelir sindang siloka.
“Rek dipaehan deuih nyah? Alusna mah kitu,” Hansip Abas ngaheureuyan deui.
“Kahayang di dinya. Nya moal atuh, lebar dipaehan mah. Pan saur Pa Guru Rasta ge burung palung bodo gelo, kitu kieu ge salaki sorangan!”
“Enya naha atuh make geuleuh?”
“Ari RT Oji, geuleuh soteh ka lampah miyuni orayna, da….”
“Kana oray bedulna mah sedep nyah?” celengkeung aya deui nu ngoconan. Ger sareuri.
“Meureun…..nya Tit?” Bu Emay tiba imut, jeletot ngajembel peupeuteuyan Ceu Atit..
“Ke, ari Ceu Atit geuleuh ka saha?” Aya nu gasik mariksa Ceu Atit nu ti tatadi cameot siga hayam panyambungan.
“Seueur nu dipikageuleuh ku abdi mah Pa RW. Namung nu pangkojo-kojona mah geuleuh ka cucu…..,”
“Na boga dosa naon pamajikan kami?” Hansip Abas megat omongan Ceu Atit da puguh pamajikanana, Bi Cucu, disabit-sabit.
“Lain Bi Cucu, Mang Abas, tapi cucunguk!”
“Nya sarerea ge geuleuh ka cucunguk mah! Terus rek dikumahakeun?”
“Nya diidek we da geuleuh!”
“Sugan teh dipais!”
Barakatak sareuri. Riungan nu mimitina karasa rengkeng teh jadi hegar.
“Tapi, sageuleuh-geuleuhna ka cucunguk, aya nu leuwih dipikageuleuh ku abdi!”
“Hansip Abas nya?” RW mimiti ngabojeg.
“Erek ge Pa RW nya Tit?” Hansip Abas teu eleh gos.
“Sanes Pa RW, lain Pa Hansip, tapi lalaki leungit lalanang minggat!” .
“Lalaki langit lalanang jagat meureun Tit? Naha make geuleuh pan eta mah alus, Arjuna?”
Derekdek Ceu Atit ngadongeng. Pajah teh manehna dinyenyeri ku lalaki nu jangji rek ngawin. Lila rarandaan, puguh we aya nu ngaheroyan teh atoh kacida angot da eta lalaki teh kajaba kasep teh beunghar deuih. Tapi ukur ngadeukeutan, da ti saprak tepung munggaran teh teu kungsi amprok deui. Ari pek kadenge beja, horeng cenah si lalaki teh geus rimbitan.
“Nya pantes rek geuleuh ge,” ceuk nu nyarita.
Demi Neng Eha, cenah kajaba geuleuh ka cucurut alias anak beurit teh, geuleuh pisan ka aki-aki toloheor. Teu ngukur ka kujur teu nimbang kana kaayaan mikahayang parawan jekekan siga manehna.
“Upami aki-akina beunghar kumaha Neng?” Aki Naem nyelengkeung.
“Ah angger we rek geuleuh da jang naon beunghar ge ari……”
“Ari naon Neng?”
Neng Eha kalah ngeluk siga bueuk meunang mabuk. Kaduhung kalah tokblak cacarita nu ngandung rusiah.
Ari para pamuda mah cenah euweuh deui nu pangdipikaceuceubna iwal ti reungit. Sabab, kajaba reungit matak sirik da manehna mah samanea bisa nyongcong awak nu geulis lebah mana wae, oge sok ngaganggu lamun keur sare.
“Tah nu sok dipaehan tepi ka pejet ku barudak Geng’S teh taya lian iwal ti reungit, lain jelema,” ceuk Si Sadun Katua Kelompok Geng’S Pamuda.
“Kaharti, kaharti!” tembal Pa RW. Onyon katangen bungah nempo RW geus mimiti ngarti kana ketak manehna teh.
“Tapi, aya deui nu leuwih pikageuleuheun batan reungit, Pa RW,” ceuk Sadun satuluyna.
“Monyet?”
“Leuwih pikageuleuheun!”
“Belentuk?”
“Mulya keneh belentuk!”
“Ajag?”
“Leuwih pikaijideun!”
“Anjing budug di jarian?”
“Lain!”
“Ari enggeus naon Dun euy?” Reang nu nanya bangun panasaran.
“Koreuptor!” ceuk Sadun harus.
“Sapikageuleuheunana monyet, tara cumat-comot kana rejeki simeut. Sabodo-bodona belentuk, tara salah cacapluk ka nu lain caplukeunana. Sagalak-galakna ajag, tara ngagalaksak ngahakan sagala-gala. Sahina-hinana anjing budug di jarian, tara ngidek sireum……Tapi si koreuptor bangkawarah, lah tos pada uninga lin? Nu matak target kelompok pamuda Geng’S mah taya deui iwal ti koreuptor. Mun di Cigempor aya koreuptor, moal asa-asa rek didor,” ceuk Sadun. Kituna teh kuniang hudang, laju nulak cangkeng bari hahaok:
“Sok aya koreuptor di dieu? Tong api-api gering uubar mabur ti lembur muru Singapur mawa dulur jeung batur sakasur padahal rek kabur. Yeuh, lawan Si Sadun anggota Geng’S wani mah!”
“Tenang Dun, tenang. Di urang mah euweuh koreuptor!” ceuk Pa RW rada kasieunan.
“Aya ge Si Ansor tukang ngomean kompor!” tembal Hansip Abas.
“Tah ayeuna mah geus kaharti horeng Geng’S teh boga maksud hade,” antukna RW Otong ngedalkeun pamuji.
“Janten, Pa RW ge bade ngiring jabung tumalapung, sanes?” tanya Onyon haripeut, diheueuhan ku nu sejen.
RW Otong ngahuleng sakedapan.
“Maol nanaon kitu Bapa ngageng?”
“Aman ngiring kana geng sapedah mah, upami geng motor, bahaya! Mangga we kersa teu Pa RW digelutkeun heula upami bade lebet geng motor?”
“Nya….ari papuketna jeung indung budak mah,” tembal RW Otong, ngaheheh bari harita keneh menta dicatet jadi anggota Geng’S.
Ger balarea surak suka bungah dumeh Geng’S geus meunang restu ti papayung agung lembur Cigempor.***

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Carpon: The Geng’S from Cigempor”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: